جزئیات ارسال

سفارش گل شما انتخاب و توسط تیم آموزش دیده شده ما بطورایمن و با دقت بسته بندی خواهد شد..

هزینه ارسال

 

سفارش شما در 2 تا 4 روز کاری(به استثنای تعطیلات رسمی و آخر هفته )تنها با مبلغ 7.000 تومان تحویل داده خواهد شد.

تحویل در روز بعدی : سفارش خود را در محل مشخص شده قبل از ساعت 12 ظهر روز کاری بعد از زمان سفارش تنها با پرداخت 20.000 تومان در یافت کنید.

 

پیگیری

 

شما یک کد رهگیری پس از سفارش خود دریافت خواهید کرد. توسط این کد رهکیری و با مراجعه وب سایت های زیر می توانید اطلاعات دقیق تحویل سفارش خود را بدست آورید:

 

2 تا 4 روز کاری - 

روز کاری بعدی -